Over de Woo

De Wet open overheid gaat op den duur de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) vervangen. De wet verplicht (semi-)overheden om informatie die openbaar is, rechtstreeks toegankelijk te maken.

Bij de Wob moeten overheden informatie delen wanneer de burger ernaar vraagt. Het belangrijkste verschil tussen de Woo en de Wob is dat alle beleidsinformatie direct en actief openbaar moet zijn volgens de Woo.

Het doel van de Woo

Het doel van deze wet is om (semi-)overheden transparanter te maken. Op deze manier wordt het belang van openbaarheid van publieke informatie voor de democratische rechtsstaat, de burger, het bestuur en de economische ontwikkeling beter gediend.

Met andere woorden: het vertrekpunt bij de Wet open overheid (Woo) is dat de overheid nog meer dan nu openheid geeft over wat zij doet en hierdoor:

 • verbetering van de toegang tot overheidsinformatie realiseert.
 • sneller verantwoording aan de samenleving aflegt.
 • bevordert dat de overheid actief en met een open houding de samenwerking met de samenleving kan opzoeken.

Van passief naar actief beleid

Overheidsinformatie moet met de inwerkingtreding van de Woo in Nederland ‘openbaar tenzij’ zijn. Openbaar betekent niet automatisch dat informatie ook toegankelijk is en/of hergebruikt kan worden voor andere doeleinden. Het doel van de Woo is actieve openbaarheid, ofwel het uit eigen beweging ter beschikking stellen of toegankelijk maken van informatie.

Belangrijkste wijzigingen

 • In de nieuwe wet zijn er minder beperkingen op openbaarheid. Bij een zwaarwegend belang moeten bijv. zelfs bedrijfs- en fabricagegegevens van private partners gedeeld worden.  
 • Er komt een bredere definitie van bestuursorgaan: door middel van een Algemene Maatregel van Bestuur kunnen nog meer organisaties die taken uitvoeren met publiek geld en voldoen aan bepaalde criteria, worden aangewezen om zich aan de wet te houden (bijv. Nationale Ombudsman en Algemene Rekenkamer).  
 • Overheidsorganisaties moeten niet alleen informatie delen als de burger ernaar vraagt, maar ook actief informatie openbaar maken. 

Informatiebeheer

Het ontsluiten van informatie voor raadpleging en hergebruik is slechts mogelijk als die informatie wordt bewaard en beheerd en daaraan voorafgaand in bewaring is genomen. Daarmee is goed informatiebeheer, en dat is inclusief archiefbeheer, randvoorwaardelijk voor het invulling kunnen geven aan de thema’s openbaarheid, toegankelijkheid en hergebruik.

Er zijn 11 informatiecategorieën die onder de Woo actief openbaar moeten worden gemaakt: 

 1. Wet- en regelgeving (nu al verplicht openbaar) 
 2. Organisatiegegevens  
 3. Raadsstukken (nu al verplicht openbaar) 
 4. Bestuurs- en Kamerstukken 
 5. Stukken van adviescolleges 
 6. Convenanten 
 7. Jaarplannen- en verslagen
 8. Wob/Woo-verzoeken
 9. Onderzoeken
 10. Beschikkingen
 11. Klachten

Daarnaast moeten overheden maatregelen treffen om de duurzame toegankelijkheid van digitale informatie te bevorderen.

Beperkingen

Er is een aantal uitzonderingen op de verplichting tot openbaarmaking van de hierboven genoemde informatiecategorieën. Dit is onder andere wanneer:

 • daardoor de Kroon in gevaar wordt gebracht,
 • de veiligheid van de Staat kan worden geschaad,
 • het persoonsgegevens betreft en/of het inbreuk maakt op de persoonlijke levenssfeer,
 • het gaat om persoonlijke beleidsopvattingen.

Download(s)

Om u op weg te helpen bij het voorbereiden van uw organisatie op de komst van de Woo, heeft BECIS een handige checklist ontwikkeld die u hieronder gratis kunt downloaden.

Checklist Woo 

Handige links